Protivpožarni sistemi zaštite su sistemi za automatsku dojavu ili gašenje požara, sistemi za detekciju eksplozivnih gasova i sistemi za odvođenje dima i toplote.

Ovi protivpožarni sistemi u smislu zakona spadaju u grupu posebnih sistema. Osnovu za izbor protivpožarnog sistema nekog objekta čini njegov požarni rizik. Za određivanje požarnog rizika potrebno je poznavat i- utvrditi sve faktore koji dovode do nastanka požara, njegovog razvoja i moguće štete. Merama požarne preventive postiže se da verovatnoća izbijanja požara bude sto manja. Protivpožarnim sistemima zaštite se onemogućava širenje požara.Time se i moguće štete svode na najmanju meru.

Požarni rizik se računa različitim metodama. Metodama se, računskim putem, dobijaju požarni rizici. Neke komponente se procenjuju dok se neke dobijaju iz podataka. Tako naprimer, vrši se procena štete posebno kod velikih vrednosti (skupi uređaju, kultuma dobra i si.). Takođe vrši se procena potrebnog vremena intervencije i sl.

Protivpožarni sistemi zaštite su potrebni da se požar detektuje na vreme, da bi mogao da se ugasi u ranoj fazi.Postavljanje takvih sistema je važan da bi se na vreme evakuisali ljudi da bi se izbegle ljudske žrtve

Prikazani svi od ukupno 5 rezultata