Fasada kao kombinacija željene sigurnosti i stila

Održiva gradnja је paradigma života XXI veka, takav način građenja koji obezbeđuje kvalitetan život ljudi i u sadašnjosti i u budućnosti. Jedan od kriterijuma koji se kontroliše, a predstavlja aspekt objekta pristupu održivosti, jeste energetska efikasnost.

 


KLJUČNE INFORMACIJE

Održiva gradnja је paradigma života XXI veka, takav način građenja koji obezbeđuje kvalitetan život  ljudi i u sadašnjosti i u budućnosti. Jedan od kriterijuma koji se kontroliše, a predstavlja aspekt  objekta pristupu održivosti, jeste energetska efikasnost.

U pristupu identifikaciji ostalih njenih perfomansi, ključne oblasti su: održivi razvoj lokacije, zdravlje ljudi i životne sredine, štednja vode, izbor materijala, kvalitet unutrašnje životne sredine, aspekt  socijalnog i ekonomskog kvaliteta. U skladu sa svim ovim principima održive gradnje m.look predstavlja široku paletu mogućnosti za formiranje fasade. Izuzetnim tehničkim osobinama i savršenim vizuelnim izrazom, m.look sistem je integrisana vizija budućnosti koja se jednostavno prilagođava autorskoj ličnoj viziji prostora i daje objektu novi likovni identitet, pri čemu postaje identitet zgrade, u njenom eksterijeru (isto tako i u enterijeru). Široka paleta ponuđenih boja omogućava uspostavljanje interakcije između objekta i korisnika i predstavlja informativni kod koji arhitektura uspostavlja sa svojim okruženjem.

Ono po čemu se m.look izdvaja iz grupe srodnih elemenata, jeste njegova perfomansa da se može koristiti i na objektima visine preko 22 metara. Tamo gde je ranije samo ograničen izbor materijala bio dostupan u ograničenom obimu oblikovanja, m.look sada otvara nove vizuelne svetove.  Projektovanje takvih struktura je atraktivan izazov koji zahteva inspiraciju i iskustvo. Tako m.look raste sa ovim izazovima, omogućavanjem vizionarskih rešenja za javne objekte različite tipologije (bolnice, čkole, saobraćajni čvorovi kao što su aerodromi ili železničke stanice,…) pri čemu svojim korisnicima obezbeđuje udobnost, sigurnost i zaštitu.

Građevinski proizvod mora da sadrži tehničke karakteristike, kojima se uz propisanu gradnju i održavanje, u skladu sa namenom objekta, u ekonomski prihvatljivom roku upotrebe, obezbeđuju bitni zahtevi za objekat. FunderMax m.look paneli za spoljnu upotrebu pripadaju Euro Class A2-s1, d0 prema EN 13501-1 i njihov kvalitet je potvrđen u nekoliko evropskih zemalja:

 • Austrija – Testirani su prema ÖNORM B3800-5 za vertikalne fasade, kose fasade i mekane površine.
 • Nemačka – Nacionalno tehničko odobrenje od Nemačkog instituta za građevinsku tehnologiju (German Institute for Building Technology). Broj odobrenja: Z-33.1-1363
 • Švajcarska – Klasifikacija: A2–s1, d0

NAPOMENA:
– Standard SRPS EN 13501-1, se odnosi na protivpožarnu zaštitu
– Informacije o nacionalnoj klasikaciji se nalaze u Katalogu Instituta
  za standardizaciju Srbije – ISS. Prilikom prenosa ISO i EN (Europaische Norm)
  standarda u domacu standardizaciju, standardi zadržavaju svoju originalnu oznaku
  i dobijaju preks SRPS. Preuzimanjem EN – standarda u SRPS EN – standarde
  automatski prestaje važnost dotadašnjih JUS ili SRPS standarda.

PREDNOSTI SISTEMA

OKRUŽENJE

 • Prirodni resursi

FunderMax m.look paneli se sastoje uglavnom od prirodnih mineralnih resursa koji su dostupni u neograničenim količinama. Staklene pločice (fiberglass) daju panelu potrebnu čvrstoću i, uz smole odgovarajučeg kvaliteta, čine ga izdržljivim građevinskim elementom otpornim na vlagu.

 • Trajnost i bez održavanja

Obimni testovi potvrđuju izuzetnu trajnost FunderMax m.look panela. Proizvodni proces osigurava visoko otpornu površinu. Funder-Max m.look paneli ne zahtevaju nikakvo održavanje kako bi se obezbedio dug vek trajanja. Površina panela je izuzetno otporna na protok vremena. Ako je potrebno, može se očistiti standardnim sredstvima za čišćenje. Nije potrebno zaptivanje ivica, čak i posle sečenja. Rubovi ponovo dobijaju prirodnu boju posle kratkog vremenskog perioda.

 • Životna sredina

Stakleni veo impregnira se smolama u linijama impregnacije, osuši se i pod pritiskom zagreva u formu ploča otpornih na vlagu. Izduvni vazduh koji se ekstrahuje tokom sušenja tretira se regenerativnom termičkom oksidacijom, a dobijena toplota se ponovo unosi u proces. Austrijska Agencija za energetiku i Federalno ministarstvo za okolinu dodelilo je FunderMax-u nagradu climate active za najbolju praktičnu primenu ovog efikasnog sistema za tretiranje vazduha. Proizvodni pogon može na taj način da umanji emisiju CO2 za oko 10.000 tona na godišnjem nivou. Ciljevi zaštite životne sredine ispunjeni su kako za nove objekte koji se grade, tako i za renoviranje postojećih objekata. Koristeći ovu fasadu ostvaruje se merljivo smanjenje energije potrebne za grejanje, čime se minimizira emisija ugljen-dioksida, jednog od najvećih uzročnika zagađenja okoline.

 • Odlaganje i reciklaža

Odpadak ili prašina nastali u procesu obrade mogu se odlagati kao i svi drugi građevinski materijali.

FUNKCIJA

 • Izolacija

Sistem noseće ventilisane fasade (VHF) može se projektovati prema različitm zahtevima energetske efikasnosti jer se individualno vrši proračun izolacije za konkretni primer. Može koristiti bilo koja željena debljina izolacije, pa se lako mogu postići izolacione vrednosti tipične za niskoenergetske, pasivne ili energetsko aktivne kuće, sve u skladu sa važećim propisima o uštedi energije. Na osnovu energetskih potreba, izolacija maksimalno zadržava toplotu zgrade u zimskom periodu, ali i reguliše visoke letnje temperature u unutrašnjosti zgrade u letnjem periodu. Smanjivanjem količine energije potrebne za zagrevanje, noseca fasada minimizira emisije ugljen-dioksida koji nastaje kroz sistem grejanja.

 • Zaštita od buke

U zavisnosti od debljine izolacionog sloja, dimenzija panela i proporcije otvorenih zglobova, zaštita od buke može se povećati do 14 dB.

 • Zaštita od kondenzacije vode

Izgradnja noseće, zadnje ventilirane fasade (VHF) smanjuje otpornost na difuziju pare iz unutrašnjosti objekta do spoljne strane zgrade: vlaga nastala u procesu izgradnje ili korišćenja objekta uklanja se kroz prostor zadnje ventilacije. Na ovaj nacin se osigurava trajna funkcija izolacije i ostvaruje značajan doprinos prijatnoj i zdravoj unutrašnjoj klimi.

 • Ekonomija

Ekonomski aspekti koji se mogu naći u zahtevima održive izgradnje, ogledaju se kroz obezbeđivanje dugotrajnosti objekta i njegovog dugotrajnog održavanja. Samonosive ventilisane fasade omogućavaju tačno planiranje troškova, čak i prilikom renoviranja.

 • Arhitektonski akcenti

– Arhitektonski akcenti se mogu postići različitim dizajnom i zajedničkim obrascima
– Dugoročno zadržavanje vrednosti objekta kroz njegov životni vek
– Precizna procena troškova fasade, dugotrajni intervali održavanja i niski troškovi naknadnih troškova
– Montaža pod bilo kojim vremenskim uslovima
– Može se montirati na gotovo svaku površinu
– Ostvarivanje uštede kroz vremenski kraći period upotrebe skele

TEHNIČKE PERFOMANSE

je arhitektonska fasadna ploča sa teškim, ojačanim fiberglass staklom, pretežno mineralnim, negorivim jezgrom otpornim na atmosferske uslove. Dekorativna površina se odlikuju pre svega visokom otpornošću na grebanje, postojanošću prema svetlosti, otpornošću na udarce, jednostavnim čišćenjem i otpornošću na grad. Osobine su testirane u skladu sa EN438-2.

 • Tehnički detalji

Veličina panela: dužina max. 3660 mm, širina max. 1630 mm.
Debljine za spoljašnju upotrebu:
– 7 mm za spoljašnje fasade i plafone
– 9 mm, 12 mm za balkone, ograde i panele za balustradu na stepeništu
Dimenzije panela su dimenzije proizvodnje. Preporučljivo je smanjiti sve strane panela ukoliko su potrebne precizne dimenzije i uglovi.
Zavisno od reza, neto masa se smanjuje za cca. 10 mm.
– Tolerancije – 0 / +10 mm
– Paneli sa dvostranim dekorativnim dizajnom, tolerancija ± 0,4 mm

 • Fizička svojstva:

– Specifična težina 1,9 g / cm3
– Ispunjava zahteve u skladu sa EN 438 za: klimatsku otpornost, UV i vremensku otpornosti i površinski otpor.

 • Montaža i mašinska obrada:

– Vidljivo pričvršćeni ili zategnuti na metalnu podkonstrukciju na rastojanju do 800 mm
– Kao i kod kompaktnih panela, mašinska obrada zahteva alate sa dijamantom

 • Fizičke karakteristike

– Vatrogasno ponašanje A2-s1, d0 acc. prema EN 13501-1

 • Primena

– fasade sa ventilacijom na zadnjem delu nosača
– ispune za zid – zavese
– balkonska obloga
– pokrivač za zidove od sendvič panela
– klizni elementi
– zaštita od sunca
– elementi ograde
– prozori i punjenja vrata
– odvojivi elementi
– spoljašnja obloga za montažne drvene elemente

 • Primer implementacije: A BLOK Novi Beograd

A BLOK na Novom Beogradu predstavlja stambeno-poslovni kompleks koji se sastoji od 21 stambene lamele, šoping zone i poslovne zgrade. Visok kvalitet upotrebljenih materijala i završne obrade, uz zadovoljenje visokih estetskih kriterijuma i kriterijuma za energetsku efikasnost, čine A Blok mestom za udoban urbani život. Arhitektonsko-oblikovni koncept kompleksa se ogleda u upečatljivoj fasadi koju formiraju i samoventilirajuće fasadne obloge tipa FunderMax m.look. Ona pridonosi  utisku humanizovanog i prirodnog mesta za život, gde je sve podređeno kvalitetu života, komforu i zdravlju budućih stanovnika.