Kompleks čeone naplatne stanice Bubanj Potok

TEHNIČKI OPISI

1 ARHITEKTONSKI PROJEKAT

1/1 – UPRAVNI OBJEKAT NAPLATE PUTARINE, NADSTREŠNICA, TRANSPORTNA SREDSTVA

DISPOZICIJA

Objekat naplate putarine je namenjen za smeštaj ljudstva i opreme za poslove naplate putarine na autoputu. Funkcionalno objekat je organizovan tako da zadovolji traženu namenu. Objekat je predviđen na pasareli iznad saobraćajnih traka i kabina. Konstrukcija objekta je izvedena od čelika sa fasadnom oblogom od termoizolovanih panela. Objekat je adekvatno hidro i termo izolovan. Predviđena je pešačka pasarela celom dužinom naplate tj. u dužini nadstrešnice kao pešačka komunikacija između objekata, a kao vertikalna komunikacija sa kabinama i ostrvima predviđena su čelična stepeništa ukupno 4. Uz putnički parking za zaposlene, a na početku zone naplate, predviđen je putnički lift za zaposlene kao vertikalno transportno sredstvo do pešačke pasarele. Duž pešačke komunikacije na pasareli predviđena je pokretna traka za transport kabastog/kancelarijskog/ materijala do magacinskog prostora.

Objekat nadstrešnice štiti korisnike, osoblje, opremu i naplatne kabine od vremenskih uticaja Na središnjem delu objekta iznad konstrukcije nadstrešnice predviđen je kacelarijski prostor smešten u tri kubusa, od čega su dva dužine 24,40 m, a središnji 42,40m i širine 11m. Sva tri kubusa su povezana veznim hodnicima dim. 2.7 x 4.9 m. Minimalna čista visina između kote asfalta i donje ivice konstrukcije nadstrešnice je 4.8 m.

FUKCIONALNA ORGANIZACIJA

 • Upravni objekat naplate putarine

Bruto površina upravnog objekta naplate putarine je 1.029,65 m2 i sastoji se od tri bloka:

1. Odeljenje za operativnu naplatu putarine,
2. Odeljenje za nadzor naplate putarine,
3. Odeljenje za zajedničke poslove Sektora.

Gabariti objekta: (2 x 24,40 x 11)+(42,40 x 11)+ (2 x 2.7 x 4.9)
Spratnost objekta: P+1;
Visina objekta: 14.56 m od kote najvišeg dela asfalta;
Neto površina: 907,65m²;
Bruto površina: 1029,65 m²;

 • Nadstrešnica i pasarela

Nadstrešnica pokriva naplatne kabine, saobraćajna ostrva i saobraćajne trake oko kabina.

Gabariti nadstrešnice: 119,30 x 20.04 m;
Visina nadstrešnice: najniži pojas konstrukcije 4.80 m od gornje kote najvišeg kolovoza;
Bruto površina: 2.390.77 m²;

Dimenzije nadstrešnice su 119,30 x 20.04 m. Minimalna čista visina nadstrešnice je 4.80 m, što zadovoljava prolaz svih vozila.

 • Krov objekta:

Krovni vatrootporni termoizolovani sendvič panel debljine 60 mm, obostrano pocinkovani plastificirani lim 0.5/0.5mm boja RAL 9002

 • Fasadni zid objekta:

– Fasadni vatrootporni, termoizolovani sendvič panel debljine 100 mm, obostrano pocinkovani plastificirani lim 0.5/0.5 mm
– paropropusna i vodonepropusna folija LDS 0.04
– parna brana PE folija
– protivpožarne gips karton ploče (2 x 1,5 cm)

Gips-karton ploče se postavljaju sa podkonstrukcijom 3 cm kako bi se obezbedio potreban prostor za sprovođenje instalacija.
Stepen otpornosti prema požaru F 60 min.

 • Pregradni zid objekta:

– gips karton ploče na podkonstrukciji (1 x 1,25 cm)
– staklena mineralna vuna 7.5 cm
– gips karton ploče na podkonstrukciji (1 x 1,25 cm)

 • Pod objekta:

– keramičke pločice ili laminat (u zavisnosti od prostorije)
– cementni estrih 6 cm
– parna brana PE folija
– termoizolacija stirodur 18 cm
– hidroizolacija
– armirani beton maks. 15 cm
– TR lim 85-300-0.8

 • Spoljašnja i unutrašnja stolarija:

Unutrašnja vrata su od drvene stolarije, a spoljašnji prozori i ulazna vrata su urađeni od aluminijumske bravarije.

 • Krovni pokrivač nadstrešnice i pasarele

Krovni pokrivač je TR lim 85-300-0.8, bočna obloga je fabrički bojenim trapeznim limom TR 35/200/0,6. Nagib krova je 5°, a krovne ravni su u padu od sredine ka bočnim segmentima. Iznad linije krajnjih stubova izveden je horizontalni oluk, koji preko vertikalnog oluka, postavljenog uz stubove nadstrešnice, odvodi atmosfersku vodu sa krova. Unutrašnja vrata u hodnicima su aluminijumska, zastakljena termopan staklom. Ostala unutrašnja vrata su drvena, od medijapana, puna ili zastakljena u zavisnosti od namene prostorije. Prozori su od termoizolovanih plastificiranih poboljšanih al.profila, sa termo-niskoemisionim troslojnim staklom, punjenim argonom. Fasadna bravarija je predviđena kao aluminijumska.

 • Izolacija:

Objekat je pravilno hidro i termo izolovan. Horizontalnim slojem hidroizolacije obuhvaćena je celokupna ploča prizemlja. Predviđen je sloj hidroizolacije ispod završnog sloja poda u mokrim čvorovima i preko podne ploče kancelarijskog dela. Svi podovi grejanog dela prizemlja izolovani su u cilju termo i zvučne izolacije slojem ekstrudiranog polistirena (319 kPa) debljine 18cm, a u svemu prema termodinamičkom proračunu. Vertikalna termoizolacija fasadnih panela je od sloja mineralne vune.

 • Unutrašnja obrada:

Zidovi su gletovani glet masom u jednom ili dva sloja ukupne debljine 2-3mm i bojeni posnom bojom. U sanitarnim prostorijama i čajnim kuhinjama zidovi su obloženi keramičkim pločicama. Visina oblaganja keramike u sanitarnim čvorovima je 3,0m, a u kuhinjama 1,60m. Komunikacije su obložene granitnom keramikom. U sanitarnim čvorovima postavljena je keramika, a u kancelarijskom delu tarket parket. U svim prostorijama grejanog dela predviđeno je postavljanje spuštenog plafona od gipskartonskih ploča sa metalnom podkonstrukcijom i slojem mineralne vune debljine 14cm u obostranoj PE foliji.

 • Spoljašnja obrada:

Fasada objekta je od sendič panela u kombinaciji tri nijanse sive boje Svi kalkanski delovi, nadzidci, kao i spojevi krovnih ravni, opšiveni su ravnim plast. poc. čeličnim limom.

1/2 – KABINA, NALETNI STUB, RAMPE, INSTALACIONI KANAL I ENERGETSKI BLOK
 • Kabina

Gabariti objekta: 3,20 x 1,60 x 3,25 m (od kote ostrva);
Spratnost objekta: P;
Bruto površina: 5,12 m²;
Neto površina: 3,36 m²;
Broj kabina: 15 kom;

Na 15 ostrva postavljaju se naplatne kabine po sistemu montažno demontažnih objekata.Postoje dva tipa kabina, u zavisnosti od toga da li je ostrvo na koje se postavlja kabina reverzibilno ili ne, ali su gabariti oba tipa kabina isti. Spoljne dimenzije kabine su 3,20 x 1,20 x 3,25 m. Ispod naplatne kabine predviđena je šahta za smeštaj instalacija. Šahta za instalacije je ispod cele površine kabine, a njena unutrašnja mera je 130 x 290 x180 cm.

 • Instalacioni kanal

Poprečno u odnosu na državni put, u osovini naplatne stanice predviđen je instalacioni kanal koji povezuje sva ostrva i objekat energane i lifta. Kroz instalacioni kanal se vode elektro instalacije, termomašinske instalacije i instalacije VIK.

 • Naletni stubovi

Projektovana su 22 saobraćajna ostrva dužine 47,20 m širine 1,2 m (5 kom); 1,8 m (12 kom); 2,2 m (1 kom); 2,8 m (1 kom); 3,2 m (2 kom); 4,7 m (1kom).

 • Energetski blok

Projektovan je energetski blok, kao prizeman samostojeći objekat. Gabarit objekta je 12.0 h 5.0 m. Sadrži dve prostorije za elektroopremu i kotlarnicu površine Bruto površina objekta iznosi 60.0m².

1/3 – OBJEKAT PUTNE BAZE I GARAŽE ZA MALA VOZILA, SOLANA SA PERIONICOM, GARAŽA ZA VELIKA VOZILA
 • Objekat putne baze i garaže za mala vozila

U okviru Kompleksa čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda broj 1 (Autoput E-75) na km 605+635 i baze za održavanje puteva, na kat. parcelama u KO Vrčin, projektovan je objekat putne baze. Objekat je pravougaone osnove dimenzija 18.60+12.25/12.37 m sa ulaznim tremom ispred glavnog ulaza u kancelarijski deo. Bruto površina objekta iznosi 385.95 m², a neto površina 336.64 m². Spratnost objekta je P. Bruto građevinska površina objekta iznosi 385.95 m², a neto površina 336.64 m².

FUKCIONALNA ORGANIZACIJA

Objekat je funkcionalno organizovan tako da zadovolji traženu namenu. U objektu su organizovani sledeći sadržaji:

– upravni deo sa zasebnim ulazom, sa tri kancelarije i dva odvojena sanitarna čvora, koji je hodnikom povezan sa dnevnim boravkom, ostavom, dve spavaonice i čajnom kuhinjom;
– kotlarnica i tehnička prostorija za električne instalacije su sa posebnim ulazom;
– garaža za mala vozila sa ukupno tri garažna mesta je zaseban objekat dilatiran od upravnog objekta;
– magacin je u sklopu objekta garaža,

 • Konstrukcija i obrada

Tip objekta je zidana konstrukcija od gasbetonskih blokova debljine 30cm-spoljašnji i 25cm-unutrašnji, sa horizontalnim i vertikalnim serklažima.

Krov je na dve vode, a nagib krovnih ravni je 17%.

Podna ploča je arm.betonska na zbijenom tamponu od drobljenog agregata.

Temelji su trakasti od arm.betona na zbijenom tamponu od šljunka.

Unutrašnji pregradni zidovi su zidani YTONG blokovima debljine 25 i 12 cm, u YTONG tankoslojnom malteru, sa potrebnim horizontalnim i vertikalnim arm.bet. serklažima.

Završna obloga poda u grejanom delu objekta je tarket (tarket parket) i granitna keramika.

Termička izolacija krova je klase gorivosti A1-ne goriva. Takođe debljina izolacije mora zadovoljiti koeficijente po Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada.

Unutrašnja vrata u hodnicima su aluminijumska, zastakljena termopan dvoslojnim 6+12+6 mm staklom. Ostala unutrašnja vrata su pvc stolarija, puna ili zastakljena u zavisnosti od namene prostorije.

Prozori su od termoizolovanih plastificiranih poboljšanih al.profila, sa termo-niskoemisionim troslojnim staklom 4+12+4+9+4 mm, punjenim argonom, u svemu prema šemamama iz projekta. Fasadnu bravariju predvideti kao aluminijumsku, a sva garažna vrata su segmentna, automatska, sa pešačkim vratima na pojedinim pozicijama.

Garažna vrata su izrađena od toplopocinkovanih čeličnih panela.

 • Izolacija

Objekat je pravilno hidro i termo izolovan.

 • Unutrašnja obrada

Zidovi su malterisani tankoslojnim YTONG PLASTER malterom debljine 5-6 mm, sa gletovanjem YTONG GLET masom u jednom ili dva sloja ukupne debljine 2-3 mm i bojenjem posnom bojom. U sanitarnim prostorijama i čajnim kuhinjama zidovi su obloženi keramičkim pločicama Komunikacije su obložene granitnom keramikom. U sanitarnim čvorovima postavljena je keramika, a u kancelarijskom delu tarket. U garažama je predviđen betonski pod sa epoksidnim završnim slojem. U svim prostorijama grejanog dela predviđeno je postavljanje spuštenog plafona od gipskartonskih ploča sa metalnom podkonstrukcijom i slojem mineralne vune u obostranoj PE foliji.

 • Spoljašnja obrada

Oluci su od pocinkovanog lima. Svi kalkanski delovi, nadzidci, kao i spojevi krovnih ravni, opšiveni su ravnim plast. poc. čeličnim limom.

 • Objekat solane

Objekat je prizeman, pravougaonog oblika, gabaritnih dimenzija u osnovi 21.85/12.47 m, visina u slemenu je 6.85m iznad kote poda. Bruto građevinska površina objekta iznosi 272.47 m2, a neto površina 241.07 m2.
Tip objekta je jednobrodna hala, konstrukcija je čelična. Nagib krovnih ravni je 17%, a krovni pokrivač je trapezasti čel. lim oslonjen na rožnjače na razmaku oko 1.25-1.30 m.
Fasadna ispuna je od gasbetonskih blokova sa zastakljenim prozorima od crne bravarije, na prednjoj strani perionice su čelična rolo vrata, kao i na bočnoj strani solane.
Obimni zidovi solane su arm.betonski do visine od 4m, u sklopu sa podnom pločom su „L“ oblika, sa mogućnošću segmentnog montažnog izvođenja.

 • Garaža za velika vozila

Objekat je pravougaone osnove dimenzija 32.65/12.47 m. Bruto površina objekta iznosi 407.145 m2, a neto površina 387.58 m2.Ulazi u garaže su sa severozapadne strane.
Visina u slemenu je 6.85m iznad kote poda.
Tip objekta je jednobrodna hala, konstrukcija je čelična.
Nagib krova je 17%, a krovni pokrivač je trapezasti čel. Fasadna ispuna je od gasbetonskih blokova sa zastakljenim prozorima od crne bravarije, a na prednjoj strani su garažna čelična rolo vrata.
Podna ploča je arm.betonska na zbijenom tamponu od drobljenog agregata.
Na podovima na tlu u garažnom delu, a ispod AB ploče, predviđena je odgovarajuća hidroizolacija-membrana tipa Bentotex B-5000 sa netkanim geotekstilom (geofilc preko tampona+membrana+geofilc) debljine od 1 cm. Na mestu spoja horizontalne i vertikalne hidroizolacije izolaciju preklopiti min. 30cm.

 • Unutrašnja obrada

Zidovi su malterisani tankoslojnim YTONG PLASTER malterom debljine 5-6mm, sa gletovanjem YTONG GLET masom u jednom ili dva sloja ukupne debljine 2-3 mm i bojenjem posnom bojom.

 • Spoljašnja obrada

Oluci su od pocinkovanog lima. Svi kalkanski delovi, nadzidci, kao i spojevi krovnih ravni, opšiveni su ravnim plast. poc. čeličnim limom.

1/4 – OGRADA KOMPLEKSA NOVOPROJEKTOVANO REŠENJE

Na levoj strani čeone naplatne stanice projektovana je baza za održavanje i parking koji su ograđeni metalnom panelnom ogradom, ukupne dužine 748 m. Ograda je delom postavljena na potporni zid, dužine 115 m. U okviru ograde nalaze se tri kolske kapije i jedna pešačka kapija, dužina 11.40 + 6.40 + 6.40 + 1.80 m. Ograda je metalna panelna, ekvivalent tipa “Bastipli” iz programa ogradnih sistema “Palisada”. Svi elementi ograde su čelični, termički pocinkovani i plastificirani poliesterom. Visina metalne ograde iznosi 1.93 m, a širina panela je 2.50 m.
Na kolskim ulazima u kompleks i parking su postavljene metalne klizne kapije. Visina kapije je 200 cm. Klizač za kapiju je ugaoni profil 50/50/5 mm, ubetoniran u podlogu.
Kapija je snabdevena vođicama sa točkićima za klizanje i prihvatanje i mehanizmom za automatsko kretanje na daljinski pogon, ručkama i bravom za zaključavanje.
Svi elementi kapije su čelični, termički pocinkovani i plastificirani poliesterom. Boja kapije je siva, RAL 7035. Na pešačkom ulazu u kompleks su metalna jednokrilna vrata. Vrata su izrađena od kutijastih čeličnih HOP profila. Vrata su snabdevena šarkama, ručkama i bravom za zaključavanje.

2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE

2/1.1 UPRAVNI OBJEKAT NAPLATE PUTARINE, NADSTREŠNICA, TRANSPORTNA SREDSTVA

OPIS KONSTRUKCIJE

 • Geometrija i konstruktivni sistem

Ukupna dužina objekta je približno 119.3m. Širina objekta na mestu glavnih nosećih stubova je 18m, dok je na središnjem delu objekta iznad konstrukcije nadstrešnice predviđen kacelarijski prostor smešten u tri kubusa, od čega su dva širine 24m, a središnji 42m. Minimalna čista visina između kote asfalta i donje ivice konstrukcije je 4.8m.


Objekat se u konstruktivnom smislu sastoji od tri konstrukcije A, B i V koje su iznad kote kolovoza potpuno nezavisne, dok su temelji za udvojene stubove na mestu dilatacija zajednički.

 • Konstrukcija A

Konstrukcija A je otvorena nadstrešnica koja je iznad kote asfalta nezavisna konstrukcija, a u nivou temelja u osi 5 ima zajednički temelj sa konstrukcijom B.
Ukupna dužina konstrukcije je 43.9 m, a širina 20.2 m. Glavni noseći sistem konstrukcije u oba pravca je ramovski. Ramovi se sastoje od čeličnih stubova I preseka i rešetkastih nosača. Rešetke u oba pravca su sa paralelnim pojasevima na međusobnom osnom rastojanju od 1.2 m. Pojasevi i ispuna rešetki su od kutijastih profila koji su povezani zavarivanjem. Dvostrani krovni nagib krovnih ravni koji iznosi 5° postiže se tako što su rožnjače kutijastog poprečnog preseka kratkim elementima različite visine vezane u čvorovima poprečnih rešetki. Sistem rožnjača je u upravnom pravcu međusobno povezan u svakom čvoru i na taj način se obezbeđuje krutost u krovnoj ravni.
Iznad kote krovne ravni, između osa D i C, nalazi se pasarela koja služi za prelaz ljudi iz jednog dela konstrukcije u drugi. Horizontalna stabilnost pasarela se obezbeđuje ramovima u proprečnom pravcu, a spregovima u podužnom.
Duž ose 1, između slemena i ose C nalazi se konstrukcija slična pasareli, a koja predstavlja krov iznad stepeništa kojim se sa kote asfalta stiže do glavne podužne pasarele. Ovaj deo objekta je u konstruktivnom smislu rešen na isti način kao i pasarela.

 • Konstrukcija B

Konstrukcija B se po visini u funkcionalnom smislu sastoji iz dve celine. Donji deo konstrukcije je otvorena nadstrešnica koja je u konstruktivnom smislu rešena na isti način kao i konstrukcije A i V. Iznad ovog dela konstrukcije nalaze se kubusi u kojima je smešten kancelarijski prostor.
Ukupna dužina konstrukcije je 42.4 m, a širina 42.0 m.
Konstrukcija kancelarijskih delova objekta se oslanja na iste stubove kao i konstrukcija nadstrešnice koja se nalazi ispod. Stubovi nastavljaju iznad kote nadstrešnice i na njih se u poprečnom pravcu oslanjaju po par rešetki za svaki kubus, koje sa stubovima čine dodatni ramovski sistem u poprečnom pravcu. Rešetke su konzolno prepušetne 6m kod dva bočna kubusa, odnosno 12 m obostrano kod srednjeg kubusa.
U kancelarijskim delovima konstrukcije podnu konstrukciju čini armirano betonska ploča izlivena na trapezastom čeličnom limu. Ove podne ploče nose opterećenje u jednom pravcu oslonjene na rešetkaste podne nosače na rasteru od oko 2.5 m.

 • Konstrukcija C

Konstrukcija C je otvorena nadstrešnica koja je iznad kote asfalta potpuno nezavisna konstrukcija, a u nivou temelja u osi 10 ima zajednički temelj sa konstrukcijom B.
Ukupna dužina konstrukcije je 32.2 m, a širina 20.2 m.
Glavni noseći sistem konstrukcije u oba pravca je ramovski. Ramovi se sastoje od čeličnih stubova I preseka i rešetkastih nosača. Rešetke u oba pravca su sa paralelnim pojasevima koji su na međusobnom osnom rastojanju od 1.2 m. Pojasevi i ispuna rešetki su od kutijastih profila koji su povezani zavarivanjem. Dvostrani krovni nagib krovnih ravni koji iznosi 5° postiže se tako što su rožnjače kutijastog poprečnog preseka kratkim elementima različite visine vezane u čvorovima poprečnih rešetki. Sistem rožnjača je u upravnom pravcu međusobno povezan u svakom čvoru i na taj način se obezbeđuje krutost u krovnoj ravni.
Iznad kote krovne ravni, između osa D i C nalazi se pasarela koja služi za prelaz ljudi iz jednog dela konstrukcije u drugi. Horizontalna stabilnost pasarela se obezbeđuje ramovima u proprečnom pravcu, a spregovima u podužnom.
Duž ose 13, čitavom širinom objekta, nalazi se konstrukcija slična pasareli čija je širina osno oko 4.7 m, a koja predstavlja vezu lifta i glavne podužne pasarele. Ovaj deo objekta je u konstruktivnom smislu rešen na isti način kao i pasarela.
Fundiranje nadstrešnice je predviđeno na zdravom tlu, na betonskim temeljima samcima. Temelj se radi od armiranog betona MB 30 i armira se prema statičkom proračunu. Zaštitni armiranobetonski stubovi su predviđeni sa spoljnih (prilaznih) strana stubova nadstrešnice.

2/2 – PROJEKAT SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA

2/2.1 – ČEONA NAPLATNA STANICA SA BAZOM ZA ODRŽAVANJE

Situaciono rešenje je definisano na osnovu potreba i zahteva Investitora, te podataka o saobraćajnom opterećenju naplatne stanice Bubanj Potok u kritičnim periodima leti.
Saobraćajni plato naplatne stanice proširuje se iz profila autoputa na ukupnu širinu od 130.20 m. Konačan izgled platoa odredile su potrebe Investitora u pogledu broja saobraćajnih traka i ostrva u zoni naplate, kao i konfiguracija terena, ivična gradnja, karakteristike tla i ostali terenski uslovi koje smo morali uzeti u obzir.
Saobraćajni plato je u funkciji naplate putarine i na njemu se nalaze saobraćajne trake i ostrva sa kabinama i ostalim potrebnim sadržajima, nadstrešnica, kao i upravni objekat smešten na pasareli iznad platoa.
Na saobraćajnom platou predviđene su ukupno 23 saobraćajne trake i 22 saobraćajna ostrva.

Zona izlaza (naplate) sadrži ukupno 14 + 3 saobraćajnih traka, (gledano sa desna na levo ka mestu gde se vrši naplata).
1. Vangabaritni prolaz 1, krajnja desna traka, ostrvo bez kabine. U redovnom režimu rada bi se koristila kao čist ENP prolaz.
2. Čist ENP prolaz, ostrvo bez kabine. Traka do vangabaritnog prolaza.
3. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
4. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
5. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
6. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
7. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
8. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
9. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
10. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
11. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
12. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
13. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
14. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
15. Manuelna traka, ostrvo sa kabinom (reverzibilni kanal).
16. Manuelna traka, ostrvo sa kabinom (reverzibilni kanal).
17. Manuelna traka, ostrvo sa kabinom (reverzibilni kanal).

Zona ulaza (uzimanja kartica) sadrži ukupno 6+3 saobraćajnih traka, (gledano sa desna na levo ka mestu gde se vrši ulazak na autoput pod naplatom).
1. Vangabaritni prolaz 1, krajnja desna traka, ostrvo bez kabine sa distributerom kartica. U redovnom režimu rada bi se koristila kao čist ENP prolaz.
2. Čist ENP prolaz, ostrvo bez kabine sa distributerom kartica. Traka do vangabaritnog prolaza.
3. Manuelna + ENP traka, ostrvo bez kabine sa distributerom kartica.
4. Manuelna + ENP traka, ostrvo bez kabine sa distributerom kartica.
5. Manuelna + ENP traka, ostrvo bez kabine sa distributerom kartica.
6. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom.
7. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom (reverzibilni kanal).
8. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom (reverzibilni kanal).
9. Manuelna + ENP traka, ostrvo sa kabinom i sa distributerom kartica (reverzibilni kanal).

Širina trake za vangabaritni saobraćaj iznosi 5.50m, trake za brzi prolaz kamiona i autobusa 4.50m, a ostalih traka 3.50m.
Širina razdelnih ostrva je u funkciji kako namene saobraćajne trake, tako i objekta pasarele na kojoj su smešteni sadržaji naplatne stanice:
– Širine 1.20m sa automatom za kartice;
– Širine 1.80m sa kabinom za naplatu;
– Širine od 2.20m do 3.20m, za smeštaj stubova objekta ili stepeništa i
– Širine 4.70m za smeštaj lifta i ulaza u pasarelu.
Pored saobraćajnog platoa, smešten je parking za putnička vozila (službeni parking) sa 75 parking mesta, kao i parking za havarisana vozila sa 17 parking mesta. Parking je dimenzija 2.50 x 5.0 m, a opslužuje ga saobraćajnica širine 6.0m. U sklopu parkinga smešten je i energetski blok sa odgovarajućim sadržajima. Istočno od saobraćajnog platoa, sa ulaskom iz smera Niša, smeštena je baza za održavanje autoputa sa uobičajenim sadržajima: upravni objekat sa garažom za putnička vozila i magacinom, perionica i solana, i garaža za kamione. Parkingu se pristupa sa postojećeg lokalnog puta.

8 – PROJEKTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

8/ 1 – SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

OPŠTE

Projektovano saobraćajno rešenje predviđa signalizaciju kojom se vrši smirivanje saobraćaja na prilazima čeonoj naplatnoj stanici, sa ciljem bezbednog odvijanja saobraćaja i u uslovima smanjene vidljivosti. Ono je usaglašeno sa saobraćajno-tehničkim rešenjima koja su primenjena na čeonim naplatnim stanicama na autoputevima E-70 i E-75 u Srbiji.
Projekat obuhvata oznake na kolovozu, standardne saobraćajne znakove, znakove obaveštenja, znakove za objekte naplate putarine, tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja na putevima (vibro trake), zaštitnu ogradu za vozila i ublaživače udara.
Projektovanom signalizacijom učesnici u saobraćaju se transparentno informišu o nailasku na čeonu naplatu; kanališe se saobraćajni tok; organizuje prolazak vozila bez dužeg zadržavanja i povećava bezbednost osoblja zaduženih za naplatu putarine.

9 – SPOLJNO UREĐENJE SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA I PRIKLJČAKA, PEJZAŽNA ARHITEKTURA I HORTIKULTURA

9/1 – SINHRON PLAN INSTALACIJA KOMPLEKSA

Za planirane objekte kompleksa čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda broj I (autoput E-75) na km 605 + 635 i baze za održavanje puteva na kat. parcelama u KO Vrčin, opština Grocka, grad Beograd, Projektom za građevinsku dozvolu predviđena je izgradnja:

 • Hidrotehničke instalacije spoljašnja vodovodna mreža sa priključkom na gradsku mrežu

Dovodni cevovod priključen je na postojeći vodovod (PEHD DN90) koji se nalazi u ulici Moše Pijade i služi za snabdevanje tehničkom potrošnom vodom.Na predmetnoj lokaciji postoji i magistralni cevovod Makiš-Mladenovac prečnika F1200 mm,kao i vodovod (PEHD DN110) u ulici Mileta Cerovca koji snabdeva potrošače vodom za piće, ali koji ne raspolaže odgovarajućim količinama i pritiscima u mreži.
Spoljna hidrantska mreža je projektovana u obliku prstena, od PEHD DN 110 mm cevi za radne pritiske od 10 bara.(serija cevi ISOS8), ukupne dužine 940 m. Predviđeno je snabdevanje iz podzemnog rezervoara, zapremine V=72 m3. Pored rezervoara nalazi se pumpna stanica sa dve pumpe.
Cevi spoljne tehničke potrošne vode su od PEHD DN 50mm za radne pritiske od 10 bara (serija cevi ISO- S8), ukupne dužine 583 m.
Potrošači će biti snabdevani vodom za piće preko posebnih uređaja u svakoj prostoriji koji koriste flaširanu dopremljenu vodu.

 • Hidrotehničke instalacije kanalizaciona mreža za otpadnu vodu

Na predmetnoj lokaciji ne postoji kanalizaciona mreža za otpadnu vodu. Projektom je predviđena izgradnja kanalizaciona mreža za otpadnu vodu sa uređajem za biološko prečišćavanje otpadnih voda.
Hidrotehničke instalacije atmosferska kanalizacija Koncepcija odvođenja atmosferskih voda sa platoa naplatne stanice je zadata Projektnim zadatkom, kojim se atmosferske vode odvode zatvorenim sistemom kanalizacije, i pre upuštanja u recepijent, prečišćavaju u uređaju za prečišćavanje zaprljanih i zauljenih voda. Atmosferska kanalizacija obuhvata dva sistema kanalizacije. Jedan sistem čini kišna (olučna) kanalizacija , koja prikuplja atmosfersku vodu sa krovova objekata.
Drugi sistem atmosferske kanalizacije čine sistem cevovoda, šahtova, slivnika, slivničkih rešetki i sistema za prihvat voda Q max., koji zajedno čine kanalizaciju za zauljenu vodu. Dati sistem prihvata vode sa kolovoza i parkinga, odvodi ih na prečišćavanje i prečišćene vode upušta u Bezimeni potok.

 • Hidrotehničke instalacije regulacija vodotoka „Bezimeni potok“ sa odvođenjem pribrežnih voda

Postojeća trasa „Bezimenog potoka“ ide paralelno sa trasom autoputa E75. Zbog izgradnje čeone naplatne stanice, predviđeno je izmeštanje trase i izgradanja regulisanog korita „Bezimenog potoka“. Odabrana trasa je uslovljena prilično nepovoljnim geografskim uslovima na terenu. Niveleta trase regulisanog toka uslovljena je nizvodnim i uzvodnim graničnim uslovom.

 • Hidrotehničke instalacije zaštita i izmeštanje magistralnog vodovoda „Makiš-Mladenovac“ Ø1200mm

Deo trase postojećeg magistralnog cevovoda Makiš-Mladenovac prečnika ø1200 mm u dužini od 330 m na prosečnoj dubini od oko 3,0m nalazi se u zoni obuhvata predmetne čeone naplatne stanice. Cevovod je od duktil liva visokog kvaliteta i nije u funkciji. Usvojeno rešenje ukrštanja magistralnog vodovoda i korita bujičnog potoka se temelji na denivelaciji dela magistralnog cevovoda koji preseca izmešteno korito, kao i dela koji ostaje pod budućim kolovoznim trakama. Deo trase postojećeg magistralnog cevovoda koja je predmet intervencije je dužine oko 200 m.

 • Elektroenergetske instalacije

U okviru elektroenergetskih spoljnih instalacija predviđen je SN podzemni kabl za napajanje trafo stanice i trafo stanica.
Za rezervno napajanje čeone naplatne stanice i baze za održavanje puta predviđeni su dizel električni agregati.
Za napajanje objekata niskim naponom predviđena je NN podzemna mreža.
Projektom je predviđeno i spoljno osvetljenje oba kompleksa.
Projektom je obuhvaćena i zaštita i izmeštanje postojećih elektroenergetskih objekata.

 • Telekomunikacione i signalne instalacije

Kompleks čeone naplatne stanice i baza za održavanje puta povezuju se na telefonsku mrežu telefonskim privodnim kablovima.
Na čeonoj naplatnoj rampi predviđena je telefonska podzemna mreža.
U oba kompleksa predviđena je računarska mreža.
U oba kompleksa predviđen je video nadzor. Kamere koje se nalaze u objektu sa snimačem povezuju se na snimač kablovima koji se postavljaju u objektu, a ostale kamere povezuju se delom kablovima koji se nalaze u objektu, a delom podzemnim kablovima.
U oba kompleksa predviđena je stabilna instalacija za dojavu požara. Delovi sistema koji se nalaze u objektu sa protivpožarnom centralom, povezuju se na centralu kablovima koji se postavljaju u objektu, a ostale delovi sistema povezuju se delom kablovima koji se nalaze u objektu, a delom podzemnim kablovima. Projektom je obuhvaćena i zaštita i izmeštanje postojećih telekomunikacionih objekata.

 • Mašinske instalacije termomašinske instalacije

Projektnim rešenjem predviđeno je da se povezivanje klima komore u mašinskoj prostriji sa „Fancoils“ u kabinama vrši termoizolovanim kanalnim razvodom od pocinkovanog lima u instalacionom kanalu. Distribucija svežeg vazduha vrši se levom stranom instalaciog kanala a odsis otpadnog vazduha vrši se desnom stranom. Ispod kanala za distribuciju svežeg vazduha nalaze se termoizolovane čelične cevi (grejanja/hlađenja) kojima se povezuje mašinska prostorija sa podplafonskim „Fancoils“ u naplatnim kabinama. Ispod kanala za odsis otpadnog vazduha sve do skretanja kanala ka vertikalnom instalacionom kanalu ka Upravnom objektu naplate putarine, vode se termoizolovane čelične cevi (grejanja/hlađenja) kojima se povezuje mašinska prostorija sa parapetnim „Fancoils“ Upravnog objekta.

 • Mašinske instalacije priključni distributivni gasovod

Mesto priključenja (teme T0) je predviđeno na izgrađen gasovod DGM „Vrčin“ prečnika DN 180 na katastarskoj parceli broj 8492/9 K.O. Vrčin.
Od mesta priključenja se polietilenski (PE) gasovod prečnika DN 40 vodi u pravcu jugozapada do T1 zelenom površinom.
Gasovod će se voditi u koridoru zelene površine (kroz kat. parcele br. 2167/1, 5442, 5443, 5430/2, 5452/5, 5440, 5439 K.O. Vrčin) u kom je predviđena podzemna komunalna infrastruktura. Gasovod se u ovom delu vodi na 1m od predviđenog vodovoda.
Od T2-T3 gasovod se nalazi u zoni saobraćajnice pa je u ovom delu neophodno predvideti dubinu ukopavanja od 1,35m od gornje ivice cevi gasovoda do gornje kote kolovozne konstrukcije saobraćajnice.
Kako u ostalom delu trase od T3 do T5, planiramo gasovod u zoni parkinga, a kako je PE cev DN 40 jako savitljiva u ovoj zoni gasovod se može voditi na min. 1,35 cm do gornje ivice cevi. Svi prelazi saobraćajnice, kao što je navedeno izvešće se bez zaštitne cevi i na dubini 1,35m (otpornost na maksimalno saobraćajno opterećenje dokazana proračunom u građevinskom projektu).
Gasovod se dalje od T4 vodi do T5 u dužini od oko 92 m, gasovod se dalje vodi do T6 ispod interne saobraćajnice na dubini 1,35 m u dužini 14,5 m. Od T6 do MRS na objektu „Putna baza“, gasovod se vodi u dužini od oko 111 m. Ukupna dužina PE gasovoda je 558 m. Mesta ukrštanja postojećih i projektovanih podzemnih instalacija prikazana su na sinhron planu i karakterističnim poprečnim profilima.

9/2 – PEJZAŽNA ARHITEKTURA I HORTIKULTURA

TEHNIČKI IZV EŠTAJ

Projektom spoljnog uređenja ,pejzažna arhitekture i hortikulture su obuhvaćene slobodne površine u okviru regulacije kompleksa čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda br.1 (Autoput E-75) na km 605 + 635 i baze za održavanje puteva.
Ukupna bruto zelena površina centralnog dela iznosi 6.249,00 m².
Ukupna bruto zelena površina ostalih travnih povtšina po obodu kompleksa iznosi 4.715,00 m².
Na predmetnoj lokaciji nema značajne vegetacije koja bi se sačuvala.

KONCEPCIJA UREĐENJA I IZBOR SADNOG MATERIJALA

Slobodne zelene površine Kompleksa čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda br.1(Autoput E-75), planirane su u slobodnom pejzažnom stilu. Zelenilo ovog kompleksa je planirano tako da ima dekorativnu
i zaštitnu ulogu. Prilikom izbora vrsta sadnica planirane su vrste koje su najpogodnije i najotpornije na tom području u odnosu na klimatske uslove i tip zemljišta.
Pravilan izbor vrsta ima za cilj stvaranje povoljnih zdravstveno – higijenskih uslova, poboljšanje toplotnog režima, prečišćavanje vazduha, povećanje relativne vlažnosti kao i ukupno poboljšanje mikroklimatskih uslova.
U novoplaniranim zasadima akcenat je bačen na listopadnu vegetaciju. U projektu su korišćene vrste otporne na zagađenje vazduha. Lišćari imaju svaki za sebe svoje posebne odlike dekorativnosti koje dolaze do izražaja ili u grupama, masivima ili pojedinačno kao soliterna stabla .To se odnosi i na četinare. Oni imaju dekorativnost tokom čitave godine. Njihova forma, tekstura i kolorit u kombinaciji sa lišćarima, svim vrstama žbunja ili samostalno daju posebano dekorativno obeležje svakom ozelenjenom prostoru.
Drvoredi su planirani pored pešačkih komunikacija,sekundarnih saobraćajnica i na parkig mestima. Od drvorednih lišćara je planiran Acer platanoides – mleč u kombinacijai sa istom vrstom ali varijetetom sa crvenim listom – Acer platanoides „Crimson King”, Fraxinus ornus „Meczek” i Carinus betulus „fastigiata”.
Na slobodnim zelenim površinama, značajno mesto zauzima listopadno, zimzeleno i četinarsko šiblje. Šiblje je raspoređeno grupimično i služi kao prelaz između travnih površina i sprata drveća. Svojom bojom cvetova, listova i plodova pružaju veliki doprinos stvaranju bogatih dekorativnih kompozicija u međusobnim kombinacijama kao i u kombinaciji sa drvećem.
Za kolorit tokom letnjih dana ,na bitnim delovima kompleksa, zadužene su polegle ruže koje stvaraju cvetne masive samostalno ili skladno ukomponovane sa niskim i poleglim četinarima.
Travnjak na površini oko objekata je planiran od vrsta trava otpornih na gaženje. Travne površine na dendrološkom planu su označene kao T-1 do T-12. Ukupna travna površina je 5.980,00 m².
Ostale travne površine prema obodu kompleksa, nivelisane na način koji je naveden u građevinskom delu projekta. Ostale travne površine na dendrološkom planu su označene kao Tp-1 do Tp-4. Njihova površina je 4.715 m².

Glavni projektant: Sanja Spasojević, dipl. inž. arh.


Share