Rekonstrukcija zgrade SANU

Zgrada Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU) u Knez Mihajlovoj ulici, nakon 100 godina od izgradnje, dobiće novi izgled. Nakon uspešno sprovedenog internacionalnog predkvalifikacionog, a potom i kvalifikacionog konkursnog i tenderskog procesa, predmetni posao izrade kompletne investiciono-tehničke dokumentacije koja se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju Palate SANU, poveren je konzorcijumu domaćih kompanija koji čine BUREAU CUBE PARTNERS i AG INSTITUT.

U planu je kompletna obnova palate SANU ukupne površine od oko 18.000 kvm, koja pored potpune rekonstrukcije fasadnih platana i sklopova, te pripadajućih elemenata dekorativne secesijske i neobarokne arhitektonske plastike kao delova kako eksterijerskih tako i enterijerskih sklopova, dodatno uključuje i izuzetno izazovnu i kompleksnu, kako projektantsku tako i graditeljsku intervenciju.

Naime, autori Idejnog rešenja rekonstrukcije i dogradnje palate SANU, arhitekte Miodrag Mirković, Milan Rašković i Milan Lojanica su trenutno prilično nefunkcionalan i eksploataciono neupotrebljiv, oblikovno nepotpun i sveukupno devastiran atrijumski/dvorišni deo palate SANU, idejnim arhitektonskim rešenjem potpuno funkcionalno i oblikovno reorganizovali, projektujući na njegovoj poziciji centralnu multifunkcionalnu, prevashodno koncertnu dvoranu, auditorijumskih kapaciteta za 350 posetilaca, sa centralnim dvoetažnim holsko/galerijskim pročeljem, kao novim predvorjem ovog reprezentativnog zdanja.

Uz ponovno ostvarivanje autentičnih, izvorno pretpostavljenih, a sada reafirmisanih upravljenih pešačkih tokova, projektovanim predvorjem kao prostorno dominantnim delom palate SANU dodatno je naglašeno raskršće horizontalnih i vertikalnih usmerenih komunikacionih tokova unutar samog objekta, čime je kroz arhitektoničnu slojevitost, pored upriličenog omaža Andri Stevanoviću reafirmacijom izvorno projektovanog komunikacionog motiva, dodatno aktuelizovana i prostorna prohodnost kojom se preko kontaktnih zona centralnog predvorja,  jednovremeno ostvaruju prostorne i programske, kako horizontalne tako i vertikalne veze, sa najznačajnijim delovima palate, Galerijom likovne i muzičke umetnosti SANU, Galerijom nauke i tehnike i parternim a potom i galerijskim, visokoparternim delom, novoprojektovane koncertne dvorane.

Arhitekte Rašković, Mirković i Lojanica su predloženim arhitektonskim rešenjem rekonstrukcije i dogradnje Palate SANU, pored kvalitativnih eksploatacionih, tehnoloških, funkcionalnih i oblikovnih prostornih unapređenja, realizovanih u okviru Galerije likovne i muzičke umetnosti SANU i Galerije nauke i tehnike SANU, kako u kontekstu njihovih prezentacionih i izložbenih delova, tako i u domenu formiranja celovitih prostornih sadržaja namenjenih prikupljanju, selekciji, valorizaciji, razvrstavanju i deponovanju dela, dodatno posvetili posebnu pažnju funkcionalnoj i tehničko-tehnološkoj reorganizacija ključnih funkcionalnih celina akademije počev od Biblioteke i Arhiva SANU, Svečanih sala i Spomen prostora i celina, Instituta i Odeljenja SANU, Izdavačke delatnosti i Kabineta, do Ateljea i Centra za umetničku edukaciju.

Završetak celokupne investiciono-tehničke dokumentacije planiran je tokom marta 2021., kada se očekuje i građevinska dozvola. U skladu sa tim, pretpostavlja se da bi radovi mogli početi tokom 2021., a do 2024. moguće ih je i kompletno završiti, čime bi se otvaranje rekonstruisanog objekta upriličilo upravo u godini u kojoj se obeležava jubilarna 100-godišnjica izgradnje palate SANU, navode iz arhitektonskog biroa ,,Bureau Cube Partners“ za našu stranicu.


Share