Niskogradnja obuhvata saobraćajnice (puteve, mostove, pruge itd.).

U objekte niskogradnje ubrajaju se svi objekti koji se nalaze na površini zemlje, iznad ili ispod površine zemlje, a namenjeni su regulaciji saobraćaja.

Niskogradnja je  područje građevinarstva koje obuhvaća planiranje, projektovanje, izvođenje radova i izgradnju građevina na zemlji  ili u razini površine tla. Kao što je izvođenje zemljanih radova (iskopi, nasipi, poravnanja). Gradnja geotehničkih građevina (brane, tuneli, podzemne građevine, temelji), mostova i vijadukata, puteva (ceste, željeznice). Poljoprivrednih građevina (sistemii odvodnjavanja i natapanja) te vodogradnja (regulacija vodotoka, kanali, vodovod, kanalizacija i dr.).

Smerovi niskogradnje :

Saobraćajni smer bavi se projektovanjem svih saobraćajnica.

Konstruktivni smer bavi se projektovanjem i građenjem konstrukcija i/ili dimenzioniranjem (mostovi, brane, tuneli, silosi, vodotornjevi, privredne i druge zgrade).

Hidrotehnički smer bavi se poslovima građenja i održavanja vodoopskrbnih, kanalizacijskih i vodoprivrednih objekata. Generalno hidrotehnika sudeluje u upravljanju vodnim resursima. U Hidrotehnički smer spadaju: hidrotehničke melioracije i hidrotehničke regulacije. Može se reći da se hidrotehnika generalno bavi hidrotehničkim građevinama, hidrotehničkim sistemima i iskorištavanjem vodnih snaga uz vođenje računa o zaštiti okoline što je u zadnje vreme popularizovano. Pri gradnji hidrotehničkih građevina od velike je važnosti poznavanje hidrologije kao naučne discipline te neizostavno poznavanje hidromehanike, odnosno mehanike tečnosti.

Geotehnički smer bavi se projektovanjem i izvođenjem različitih zahvata u tlu i stenama kao što su: brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, useci, osiguranje građevinskih jama i odlagališta otpada. Geotehnika obuhvata gotovo sve građevinske aktivnosti i ključna je u izvođenju skoro svih građevinskih objekata koji se temelje na tlu. Geotehnika kao građevinska disciplina oslanja se na inženjersku geologiju, mehaniku tla i mehaniku stena.

Prikazani svi od ukupno 4 rezultata