Hidroizolacioni materijali služe za  zaštitu arhitektonskih objekata od štetnih uticaja vode i vlage. Hidroizolacioni materijali su  jedan je od presudnih faktora koji utiču na dugotrajnost građevinskih konstrukcija i samih objekata, ali i na zdravlje ljudi.

Hidroizolacija ima sve širu primenu i kod izgradnje objekata infrastruktrure, i značajnu ulogu u upravljanju vodnim resursima i zaštiti životne sredine od uticaja industrije, saobraćajnica, deponija otpada.

Hidroizolacija u niskogradnji se primenjuje kod izgradnje saobraćajnica, tunela, mostova, deponija, pripreme industrijskih zona.

Ova oblast primene hidroizolacije ima izuzetnu važnost za bezbednost objekata infrastrukture, korisnika i životne sredine. Kod izgradnje tunela, postavljanje hidroizolacije otklanja mogućnost stvaranja slojeva leda na svodu tunelske cevi. Ili na  samom kolovozu, što predstavlja veliku opasnost za sve učesnike u saobraćaju. Hidroizolacija deponija, bazena sa otpadnim vodama, zemljanih nasipa uz saobraćajnice, itd. treba da otkloni sve negaivne uticaje na okolinu (havarijska izlivanja ili deponovanje opasnih materija).

Hidroizolacija infrastrukturnih betonskih konstrukcija produžava njihov životni vek sprečavajući prodor podzemnih ili atmosferskih voda u beton. U suprotnom, njihov uticaj bi vremenom doveo do korodiranja armature u betonu i opadanja mehaničko-tehničkih karakteristika konstrukcije. Uz nešto izmenjene karakteristike pojedinačnih proizvoda, zavisno od uslova mesta primene, mnogi hidroizolacioni materijali se koriste u visoko i niskogradnji. Tako se ovde koriste i bentonitne membrane, hidroizolacija na bazi bitumena, polimerne membrane…

Prikazani svi od ukupno 10 rezultata